Artikelindex

Een wandeling door de tijd, veertig jaar NOF

Dit artikel is ontleend aan een (schoenen)doos vol met oude(re) uitgaven van NOFiteiten, verzameld door de redacteur van ons verenigingsblad.

In die (schoenen)doos ontbreken wat edities, dus tijdens deze tijdreis worden misschien wel stappen overgeslagen. Er zijn zomaar en nogal willekeurig allerlei 'wapenfeiten' verzameld. Onze Engelse vrienden noemen dat 'walking in memory-lane'. Loopt u mee?

Het begin lijkt best wel in orde, er komt koninklijke goedkeuring!
"Wij, Juliana, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz.
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de daarin genoemde, voor minder dan dertig jaar aangegane, verenigingen door goedkeuring van hare daarbij overlegde statuten ... hebben goedgevonden en verstaan"
de overlegde statuten der navolgende vereniging goed te keuren en deze vereniging mitsdien te erkennen ....

 

*1970

Toen er al zeer veel theaterorgels in Nederland gesloopt of naar het buitenland verkocht waren, liep een aantal verontruste orgelliefhebbers uit Amsterdam en omgeving rond met de gedachte dit verval in een of andere vorm een halt toe te roepen. Door het onderlinge contact o.a. in de City Orgel Sociëteit werd op 18 september 1970 een vergadering belegd onder leiding van de voorzitter van de Sociëteit, de heer W. Pijpelink. Andere aanwezigen waren J. de Cler, J.G. Jonker, H. Klompé, J. Mekkes, drs. L.H. van Oijen, R. de Rooi S. Sibeijn, J. de Winter en H.N. Zwart. Hoewel het behoud van de theaterorgels het belangrijkste onderwerp van bespreking was, werd tijdens de discussie de wens geuit in de doelstellingen ook de kerkorgels van de laatste 150 jaar te betrekken.
Omdat er in Amerika en in Engeland al dergelijke organisaties bestonden die hetzelfde doel voor ogen hadden, werd besloten om een afvaardiging naar Engeland te laten gaan met de opdracht te kijken op welke wijze daar de orgelverenigingen opereren. Nadat men zich in Engeland had georiënteerd over de daar toegepaste werkwijze werd in de vergadering van 6 oktober 1970 de Nederlandse Orgel Federatie opgericht.

*1971
Diezelfde federatie vertoonde de eerste twee jaar nog weinig spectaculaire activiteiten.
De leden organiseerden thuis muziekavonden met grammofoonplaten en af en toe schaarde men zich op de zaterdagochtend rond het orgel van het Tuschinski-theater, waar dan een van de leden het orgel bespeelde. Belangstellenden mochten aan de achterzijde van het theater binnen.
Het eerste nummer van het verenigingsblad dat toen eenvoudig 'Nieuws van de NOF' heette, verscheen in juni 1971 en vermeldde toen trots dat de federatie al 70 leden telde. Overigens was de inhoud van het blad hoofdzakelijk gewijd aan het kerkorgel en kerkorgelconcerten.

*1972
Een belangrijke gebeurtenis was het te koop aanbieden van het grote Móller-orgel, dat destijds op aandringen van Cor Steyn door de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) was overgenomen van de BBC. De NOF, die echt nog geen geld had om dat orgel te kopen, heeft wel veel druk uitgeoefend op de omroepvereniging om het orgel voor ons land te behouden. Helaas heeft niet kunnen worden voorkomen dat het in 1973 naar de Verenigde Staten werd verscheept.
Henk van Oijen, huisarts te Amsterdam en een van de medeoprichters van de NOF, schrijft voor NOFiteiten heel veel boeiende artikelen over orgels, organisten en grammofoonplaten. Van zijn pen is ook een artikel over het grote Móller orgel. De dokter bezit het Passage-orgel uit Den Haag, waar o.a. organist Jan van Weelden lang op speelde, in zijn Lunterse huis.
Tijdens een oktoberconcert met organisten Jan Mekker en René de Rooy mocht de toen 17-jarige Hans Nottrot ook enkele nummers op het Tuschinski-orgel spelen. Later zou Hans nog vele NOF-concerten verzorgen en een grammofoonplaat vol spelen.
Eind 1972 voerde de NOF moeizame onderhandelingen om het orgel van het Rembrandt-theater te behoeden voor sloop. Dat is niet helemaal gelukt maar uiteindelijk schonk het Tuschinski-concern, waartoe het Rembrandttheater behoorde, dit orgel aan de NOF.

*1973
Op het voorjaar werd het inmiddels gedemonteerde Rembrandt-orgel door een flink dozijn vrijwilligers -NOF-Ieden- overgebracht naar de Pro Rege-kapel in Amsterdam waar het gebruikt kon gaan worden voor NOF-concerten en kerkdiensten. Toen de eerste onderdelen zondagsmorgens vroeg werden afgeladen was het nog doodstil op straat totdat een van de grote pijpen kletterend in drie delen op straat spatte. Door het lawaai gewekt gingen overal de ramen omhoog, even later verscheen er zelfs een patrouillewagen van de politie. Met moeite konden de agenten worden overtuigd dat we heus het orgel niet uit de kapel wilden stelen! Tot laat in de nacht hebben een paar mensen, die nog de moed konden opbrengen, de laatste onderdelen afgeladen en met enkele 'knopen' werd de speeltafel op het balkon gehesen. Alsnog een 'mea culpa' voor de `knopen' in deze gewijde ruimte.
De NOF kwam dat jaar ook in bezit van het orgel uit het Mickery theater, het vroegere Capitol aan de Rozengracht in Amsterdam, met de bedoeling de onderdelen van dit niet meer volledige orgel t.z.t. aan het orgel van de Pro Rege-kapel toe te voegen, samen met de in 1974 verkregen onderdelen van het Echo-orgel uit het City-[heater.
Er werden regelmatig orgelmuziekavonden georganiseerd in de Pro Rege-kapel, waar dan opnamen van zowel kerk- als van theaterorgels te beluisteren waren. In het verenigingsblad -inmiddels omgedoopt tot 'NOFiteiten' komt nog veel nieuws voor over kerkorgels en kerkorgelconcerten.

*1974
Er komt een duidelijk merkbare verandering in de activiteiten van de NOF, als in het begin van dat jaar de Gemeente Schiedam, eigenaar van het 'Standaart'-orgel in het Passage-theater, akkoord gaat met de door de NOF uit te voeren restauratie en in onderhoud nemen van dit instrument. Als tegenprestatie mag de federatie, wanneer de verbouwing van het theater achter de rug is (plm. mei 1975) regelmatig op de zondagochtenden concerten organiseren.
De directie van het City-theater vraagt de NOF om het City-orgel wat meer in de belangstelling te brengen, een verzoek waaraan graag wordt voldaan. Na enige herstelwerkzaamheden vindt het eerste concert plaats op 2 november 1974. Wie de organist was vermeldt de geschiedenis niet, maar daarna werden afwisselend in het Tuschinski- en het City-theater met de regelmaat van een klok concerten gegeven.
Mede op aandringen van de NOF werden in 1974 een aantal concerten op het AVRO-orgel via de radio uitgezonden en waren deze te beluisteren in het programma 'Muzikaal Onthaal'. Ook de VARA verzorgde in die tijd enkele uitzendingen.
Met een ledenbestand van 125 bestaan er eind 1974 plannen tot oprichting van twee districtsafdelingen, nl. 'Noord' en `Zuid', die later werden gewijzigd in 'Noordwest' en 'Zuidwest:

*1975
Ter gelegenheid van de heropening van het Passage-theater en het in gebruik nemen van het gerestaureerde orgel organiseert de NOF op 11 mei een openingsconcert in een programma met diverse binnenlandse organisten. Bij het 700-jarig bestaan van Schiedam op 25 mei speelt de beroemde organist Reginald Dixon op het orgel van het Passage-theater. Ook de BBC had in die tijd belangstelling voor dit orgel en liet enkele opnamen horen van onze organisten jan van Weelden en Hans Nottrot.
In 1975 begint de NOF ook goede buitenlandse organisten uit te nodigen, wat het artistieke peil van de concerten duidelijk ten goede komt. De publicitaire waarde van de concerten neemt merkbaar toe en eind 1975 telt de vereniging dan ook ruim 300 leden. Naast het technische team in Amsterdam is nu ook in de regio Rotterdam een technisch team van start gegaan.
Het ASTA-orgel uit Den Haag, een van de grootste orgels in Nederland, was in 1974 gekocht door ons lid de heer Houtenbrink, die het in zijn huis in Fijnaart op wilde bouwen. Moeilijkheden tijdens de bouw waren voor hem aanleiding om het instrument aan de NOF te schenken.
Nadat de NOF voorlopige afspraken met de Ahoy-sporthal in Rotterdam had gemaakt, werd het orgel op 11 oktober 1975 verhuisd naar Rotterdam, met de bedoeling om het daar op te bouwen. Helaas is daar nimmer iets van terechtgekomen en het orgel kwam in Scheveningen te liggen, wachtend op een mogelijke installatie in de buurt van Den Haag.

*1976
Eind december 1975 had de directie van het Tuschinski-theater, na veel aandrang van de NOF, besloten het onderhoud van het Wurlitzer-Strunk-orgel op te dragen aan het technisch team van de NOF. Dat onderhoud begon op 1 januari 1976 en vanaf die datum mag de NOF dan ook officieel concerten organiseren. Op 27 januari geeft Jan van Weelden het openingsconcert. We mogen dan frank en vrij van de ingang aan de Reguliersbreestraat gebruik maken.
In maart 1976 werd bekend dat omroepvereniging de VARA haar orgel aan de NOF zal schenken.

*1977
De VARA schenkt haar radiostudio-orgel inderdaad aan de NOF: het instrument gaat in 1977 letterlijk naar school, want het wordt verhuisd naar de Chr. Techr. School 'De Poort' in Rotterdam. Dat instrument wordt daar feestelijk in gebruik genomen in 1984 maar zal later opnieuw moeten worden verhuisd. En de geschiedenis zou leren dat dat niet voor de laatste keer zou gebeuren...
Het jaar 1977 staat ook in het teken van de eerste grammofoonplaat op het 'NOF-sound' label. In de nacht van 7 op 8 augustus waren de opnamen van Hans Nottrot gemaakt, de eerste platen verschenen op 20 september. Dat maken van de opnamen moest wel in de nachtelijke uren, want overdag was er teveel omgevingslawaai! De bekende Amerikaanse organist Lyn Larsen speelt in het Theater Tuschinski: het orgel heeft dan enorm veel last van temperatuur en vocht. Er waren voor een filmpremière nogal veel mensen in de bioscoop geweest. Na enige tijd spelen wordt het hoorbaar beter! Een van de meest gevraagde legendarische organisten Arnold Loxam komt voor het eerst naar Nederland.

*1978
Ook in 1978 werden regelmatig twee concerten per maand gegeven, één in het Passage-theater en één in het Theater Tuschinski, waarvoor veel goede binnen- en buitenlandse organisten werden uitgenodigd. Een van de hoogtepunten in het concertseizoen was het optreden van Reginald Dixon in Amsterdam en Schiedam. Deze beroemde 'Blackpool-organist' speelde in mei 1978 voor stampvolle zalen van Tuschinski en Passage. Zichtbaar verheugd aanvaardde Dixon het erelidmaatschap van de Nederlandse Orgel Federatie.
Omroepvereniging de TROS had op aandrang van haar luisteraars (NOF-leden?) besloten in het winterseizoen 1978/79 eenmaal per week een kwartiertje theaterorgelmuziek te gaan uitzenden.
De programma's werden in nauwe samenwerking met de NOF samengesteld, waarbij elke week één organist(e) voor het voetlicht trad. De NOF leverde het platenmateriaal en ook de informatie over de organisten. Af en toe werd tijdens de uitzending de naam en het doel van onze vereniging genoemd, dat leverde veel positieve reacties op. Rond 1980 gaat ook de NCRV theaterorgelplaten draaien, aan dat programma werd medegewerkt door Bram de Munck.

*1979
Na enkele jaren van stilte werd ook het City-theaterorgel weer onder de aandacht van de concertbezoekers gebracht. Er werden enkele concerten gegeven eind 1978 en begin 1979. Toen echter bleek dat de kwaliteit van het orgel niet meer voldoende was werden de concerten weer stopgezet.
Er vinden besprekingen plaats met de directie van het theater over de toekomst van dit door Cor Steyn beroemd geworden orgel.
Het ziet ernaar uit dat de NOF een aanvaardbare overeenkomst met de theaterleiding zal sluiten zodat t.z.t. dit orgel in onze concertagenda kan worden opgenomen.
Het jaar 1979 kenmerkte zich door het vele, vaak intensieve werk aan de orgels in Amsterdam, (Tuschinski, City en Pro Rege), in Schiedam (Passage) en Rotterdam (De Poort). Er zijn dan ook regelmatig oproepen gedaan om daadwerkelijke hulp bij het bemannen van de teams, de bezetting is een voortdurende zorg van het bestuur. Met ruim 600 leden (!) moet dit toch wel mogelijk zijn!


 

*1980
In NOFiteiten, sinds januari 1980 in een nieuw jasje gestoken, werd melding gemaakt van een introductie-avond in Zwolle, om de interesse te peilen voor een nieuwe landelijke afdeling. Helaas was de belangstelling op die bewuste februari-avond zo gering dat voorlopig van de oprichting van een afdeling NO. werd afgezien. No NOF-N.O. dus.
In het Tuschinski-theater dreigde het inwendige van het orgel rampzalig uit te drogen door de verwarmingsinstallatie. Slechts een bevochtigingsinstallatie kan uitkomst bieden. Een tweede probleem ontstond toen het toneel werd verbouwd, waardoor de speeltafel in de verdrukking kwam: de organist was alleen nog vanaf het 'schellinkje' te zien. Dankzij financiele offers van NOF-leden en de inzet van de technische teams kwam dit goed: dankzij een lift is de organist weer goed te zien en het orgel kan ook zijn ergste dorst weer lessen.
Een tweede elpee verschijnt, ditmaal met de Engelse organist Ernest Broadbent aan het Passage- orgel in Schiedam. Dat instrument is onder NOF-hoede sedert 1975.
Zo naderen we het einde van de eerste tien jaar en beginnen we op 6 oktober 1980 aan een nieuw decennium waarin we naast de orgels in Tuschinski, Passage en City ongetwijfeld de drie nog op te bouwen orgels in hun volle glorie kunnen beluisteren.

*1981
Januari vermeldt een opsomming van Nederlandse orgelfabrikanten: Standaart, Schiedam /Dekker, Goes / BlaisseStrunk Rotterdam / Flier / Fonteijn-Gaal, Amsterdam.

"1982
In oktober zijn er minder concerten, onder andere door een economische crisis. Toen ook al?

*1983
De heer Bob Frisch ontwerpt een nieuw beeldmerk (logo) voor de NOF.
Op 2 december wordt het Compton orgel bij zusterorganisatie De Zeeuwse Theater Orgel Stichting in Middelburg officieel in gebruik genomen.
Er wordt een origineel Engels Compton orgel aangeboden in Limburg. Het wordt in 1984 aangekocht door Arie Vonk voor plaatsing in Pernis, waar het (anno 2010) nog steeds in volle glorie kan worden bespeeld.

*1984
Jan Hofman, jarenlang algemeen NOF-voorzitter, wordt in het zonnetje gezet bij zijn 12,5-jarig jubileum, in meerdere bestuursfuncties.
De NOF wordt eigenaar van het orgel in de Amsterdamse Pro Rege-kapel. Het wordt in mei verwijderd.
Nigel Ogden, een van Engelands bekendste organisten, neemt officieel het NOF/VARA-orgel in Rotterdam in gebruik tijdens een feestelijk concert begin maart.
Louis de Vries, jarenlang secretaris van de afdeling Zuidwest, importeerde voornamelijk uit Engeland orgelplaten (eerst op 78 toeren), schreef recensies en voorzag heel wat liefhebbers van blijvende orgelmuziek op band, plaat en papier.

*1985
De NOF bestaat 15 jaar en telt dan 548 leden.
Andries Scholtze, teamlid (in Scheveningen) maakt een heleboel aantekeningen met prachtige illustraties orgeltechniek, die vrij mogen worden gepubliceerd. (Zijn tekeningen werden anno 2009/2010 opnieuw gepubliceerd in 'De techniek achter het theaterorgel').
In de Engelse badplaats Blackpool gaat de vlag halfstok bij het heengaan van een van 's werelds bekendste organisten Reginald Dixon. In de Tower-ballroom wordt een herinneringsplaquette geplaatst. Dixon wijdde zijn hele leven aan het theaterorgel en trad ook in ons land op aan de orgels in Amsterdam en Schiedam. Hij was NOF-erelid.

*1986
Er zijn bestuursperikelen, het NOF-leven gaat niet altijd over rozen! Er komen nieuwe statuten aan.
Op 27 december wordt in Pernis het Compton orgel in gebruik genomen met onze Engelse (orgel)vriend Len Rawle.
"Wie van orgels houdt moet ook van verhuizen houden", aldus Govert Slagboom, toen voorzitter. Want in oktober wordt begonnen met de demontage en tweede verhuizing van het NOF/VARA-orgel naar het Circustheater.

*1987
In februari verhuist de speeltafel van het NOF/VARAorgel echt naar Scheveningen. Nigel Ogden bespeelt het orgel tijdens een feestelijke opening in december.
In oktober wordt melding gemaakt van de officiele opening van het Rotterdamse Colosseum-orgel, dat voornamelijk door Jan Slingerland werd gereviseerd en daarna met hulp van andere vrijwilligers in de muziekschool van wijkcentrum De Larenkamp werd opgebouwd. Jan is muziekleraar en bezit een door hemzelf opgebouwd bioscooporgel in zijn huis te Prinsenbeek.
Sedert 1987 heeft de Grote Clubactie een aanzienlijke rol gespeeld bij de werving van fondsen. Leden kochten loten ten gunste van de kas!

*1988
De NOF-tune, van componist Han Poot, komt boven water.
Het NOF/VARA-orgel wordt meestal tijdens de zomermaanden in Scheveningen bespeeld o.a. door William Davies, Arnold Loxam en Len Rawle. Ook de jonge Amsterdamse organist Hans Nottrot is er, na een langere stille periode, gelukkig weer te horen.

*1989
Jan Mekkes, vaste organist van Tuschinski, die vooral vanaf de oprichting veel voor de NOF heeft betekend, is waarschijnlijk in Engeland nog bekender dan in ons land. Hij overlijdt dat jaar.
En in Engeland wordt een tulp genoemd naar Reginald Dixon!


 

*1990
Een NOF-delegatie gaat voor het eerst naar Steenwijk om mogelijkheden voor de plaatsing van een van onze orgels te bezien en bespreken. Want bij de overname van het Circustheater - door Joop van den Ende - moeten het Asta- en het VARA-orgel beide op heel korte termijn uit het theater worden verwijderd, want Joop heeft andere plannen met 'zijn' ronde paleis en daar passen theaterorgels niet in of bij. Voor het VARA-orgel wordt een perfecte locatie gevonden in Voorburg, op de eerste verdieping van het CBS-gebouw.
Het 20-jarige NOF-jubileum wordt gevierd in het Theater Tuschinski; gastorganist is William Davies.

*1991
De oudste legendarische organiste Ena Baga komt voor begeleiding van zwijgende films naar ons land. Gelukkig komen er ook steeds meer - vooral jonge - organisten: Simon Gledhill, Michael Wooldridge, lain Flitcroft, Martin Harris, Peter Holt en Carolyn Riddick, om er enkelen te noemen.

*1992
Het NOF/VARA-orgel is voor het laatst in het Circustheater bespeeld in mei. Een Leeuwardense krant weet optimistisch te melden dat het Asta-orgel in De Meenthe wel in 1993 zal spelen, is dat toekomstmuziek?

*1993
Donkere wolken in Schiedam, over een eventuele sluiting van het Passagetheater; daarover waren al veel eerder geruchten!
In november is er een artiestenmarathon, waar ook het orgel nog letterlijk een heel belangrijke rol speelde.
In dezelfde tijd zijn gesprekken over (her)plaatsing van orgels gaande in Voorburg en in Steenwijk. Voorlopig is daar alleen ruimte voor opslag van het Asta-orgel. Transport van het orgel gaat gelukkig niet helemaal miserabel, ook al is er veel verpakkingsmateriaal gebruikt na de opvoeringen van 'Les Miserables'. Aanvankelijk zou een deel van het orgel (echo) achterin de hal worden opgesteld, ook wil men het orgel in de inpandige theaterzaal (450 stoelen) kunnen horen.

*1994
Het Standaart-orgel is inmiddels het Passage-theater uit en ligt opgeslagen in Huize Frankeland te Schiedam, waar ruimte en gelegenheid is voor revisie.
In Steenwijk werkt een klein team inmiddels aan de revisie en opbouw van het Asta-orgel. Er zijn wat onduidelijkheden over de opstelling ervan. De directie van het CBS te Voorburg is enthousiast over de plaatsing van het VARA-orgel, op de eerste verdieping van het kantoorgebouw. In september komt daar van Rijksgebouwendienst en het CBS groen licht voor.
Er zullen met de eigenaar van het vroegere Schiedamse 'Tivoli'-orgel, afspraken worden gemaakt voor eventuele aankoop. Anders zal het instrument van het toneel verdwijnen. Het orgel wordt in 1995 door de NOF aangekocht en in Velp door zeven mensen opgehaald.
Bij de introductie in Omroepland van breedbeeld-tv wordt in Tuschinski een documentaire opgenomen met een hoofdrol voor het orgel. De film zal later op diverse kabelnetten worden uitgezonden. Joop Walvis, een van de bekendste organisten aan het Passage-orgel te Schiedam, vertelt Arie Vonk in een interview dat hij wel met een pseudoniem als Stanley James voor de radio heeft gespeeld maar ontkent onder twee andere namen te hebben gewerkt: Arthur Gray en Ronald Parker Dat zouden pseudoniemen zijn geweest van een andere Schiedamse organist, Arthur Gokkes.

*1995
In Schiedam gaat de eerste paal de grond in bij de bouw van een nieuw theater. Het oude theater maakt plaats voor een parkeergarage, het nieuwe theater komt... op de plek van een parkeergelegenheid. De NCRV besteedt in haar programma 'Dokument' aandacht aan het 25-jarige jubileum. De NOF brengt een klokje op de markt, dat door de leden kan worden besteld.
Het 25-jarig jubileum wordt gevierd met John Mann, Willem van den Hurk en lain Flitcroft. In Pernis viert de Compton Werkgroep haar 50e concert met Gerard de Waardt.

*1996
In Steenwijk is de aannemer begonnen met de constructie van de orgelkast, de elektrische voeding voor het orgel is dan al klaar.
Jelani Eddington komt voor het eerst naar ons land. Er is geen kostbaar vliegticket uit de USA nodig want hij studeerde toen in Straatsburg.

Paul Hartog bespeelt het orgel bij opnamen van de TROS ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Theater Tuschinski.
Na een lange periode van stilte bespeelt Hans Nottrot het orgel in het City theater.
De NOF heeft nu een eigen website op het internet!

*1997
Orgelspecialisten bij uitstek vader en zoon Len Rawle komen in Amsterdam meehelpen en adviseren bij werkzaamheden in het Tuschinski-orgel.
Besprekingen zijn gehouden om het Tivoli-orgel in de Cruquishoeve te plaatsen. In de loop van de tijd komen voor dat instrument nog veel meer locaties voorbij: het Zuiderzeemuseum, Beuningen, Gaviolizaal in Helmond, Drenten, een kerkelijk centrum in Amersfoort, Lumière Maastricht, Het Veenmuseum in Emmer-Compascum, het bioscoopcomplex van LUX in Nijmegen en de daarbij aangesloten Mariënburgkapel, in Druten, en natuurlijk de locatie in Dordrecht waar het orgel, dankzij het initiatief van de erevoorzitter thans is opgebouwd.

*1998
Dankzij een grote gift van het Anjerfonds kan het team n Steenwijk weer verder aan de opbouw werken. Voor het eerst speelt geen Hollandse, Engelse of Amerikaanse maar een Duitse gastorganist in Voorburg.

*1999
Door gebrek aan belangstelling bij de concerten wordt de Compton Werkgroep in Pernis opgeheven, de NOF mag de eerste drie volgende jaren concerten organiseren. Er gaan geruchten dat het AVRO-orgel de studio uit zal moeten omdat het studio-gebouw verkocht gaat worden.
Een gereedgekomen deel van het orgel in Steenwijk is al te horen tijdens enkele promotiebespelingen door Taco Tiemersma. De werkzaamheden vorderen langzaam maar zeker en tijdens de opbouw van het nieuwe Schiedamse theater is de restauratie van het orgel in volle gang.


 

*2000
Het theaterorgel heeft natuurlijk geen last van de (elders zo) gevreesde millenniumbug.
De Amerikaanse organist Dan Bellomy begeleidt in Schiedam een zwijgende film met Laurel & Hardy bij hun pogingen om kerstbomen te verkopen.
De AVRO brengt een dubbel-cd uit met meerdere artiesten aan het AVRO-concertorgel.
Ter ere van al het werk in de technische teams wordt bij het dertigjarig jubileum van de NOF een cd uitgebracht met de titel `Teamwork'. Als bijzonder blijk van waardering ontvangt het Voorburgse team een 'gouden soldeerbout'.

*2001
Vanwege een algehele restauratie van het Theater Tuschinski moet het orgel uit de bioscoop worden verwijderd. Alvorens het weer kan worden teruggeplaatst zal het instrument een algehele revisie ondergaan. Diverse delen van het orgel zullen voor revisie bij teams op andere locaties worden ondergebracht.
Organist Len Rawle speelt een onofficiele try-out in Steenwijk tijdens een bezoek van een grote groep Engelse orgelvrienden tijdens een rondreis door België, Duitsland en ons land met leden van de de ATOS, London. Simon Gledhill wordt uitgenodigd voor de officiële opening van het orgel in Steenwijk dat concertklaar kan worden opgeleverd. De zaal is nog nooit zo vol geweest: bijna 900 mensen. De festiviteiten worden helaas overschaduwd door de aanslagen in New York.

*2002
Het Tuschinski-orgel is dan geheel gedemonteerd. Het zijn niet de eerste donkere wolken boven Schiedam na de verhuizing van het orgel: er zal zaalhuur in rekening worden gebracht, de gemeente springt met een subsidieregeling bij, anders had de NOF helemaal moeten stoppen. Dat verhaal krijgt later nog een staartje.
Organisten Kevin Morgan, Donald MacKenzie en lain Flitcroft zijn de laatsten die het City-orgel bespelen. Bij lain is het orgel eigenlijk niet meer concertwaardig. Er woren inktcartridges ingezameld ten behoeve van de NOF-kas.

*2003
In Voorburg is een zeer geslaagd community-sing-along concert met (de Hollandse organist) Piet Kischemóller. Een merkbaar deel van de luchtproblemen bij het orgel in Steenwijk wordt verzoorzaakt door een dichte deur van de orgelkamer. Deur open? Probleem kleiner... Het orgel in Schiedam heeft problemen met de luchtvochtigheid. Eerst is het veel te droog, apparatuur maakt het probleem andersom erger.
In december speelt het orgel in Middelburg voor het laatst. De stekker gaat eruit.

*2004
Wegens gebrek aan kopij verschijnt NOFiteiten jaarlijks vier maal, in plaats van zes.
Oproepen voor talent van eigen bodem lijken succesvol, sinds deze tijd zijn het lang niet allemaal buitenlandse organisten, die we aan de orgels zien en horen.
Door de ontwikkelingen in Schiedam wordt het eerste concert in januari 2005 verplaatst naar Pernis. Dankzij Pathé staat de fantastisch gerestaureerde speeltafel in Tuschinski op een professioneel liftmechanisme. Voor een goed gevulde zaal verzorgt het duo Irene Hemelaar & Paul Tijink in Schiedam een beregezellige singalong.
Dr. Arnold Loxam komt op hoge leeftijd (88) voor concerten voor het laatst naar Nederland.
NOF op het internet wordt steeds interessanter

*2005
De Zeeuwse Theater Orgel Stichting legt de zorg voor het Compton orgel in de handen van de NOF. De NOF maakt kennis met de staf van het Kunkels museum, die al bij de cd-opnamen met Len Rawle in Middelburg aanwezig waren. Het is dan al zo goed als zeker dat het Compton orgel naar Haarlem zal verhuizen. Later dat jaar wordt het binnen een week overgebracht, een deel van het orgel wordt in Hillegom opgeslagen.
Erevoorzitter Govert Slagboom wil het Tivoli-orgel graag in Dordrecht laten plaatsen.
Paul Tijink begeleidt in Voorburg het Zeedijkkoor aan het orgel tijdens een succesvol optreden.
Ter gelegenheid van '35 jaar NOF' wordt een cd uitgebracht met de Amerikaanse organist Jelani Eddington, kort voordat het orgel uit het CBS-gebouw zal moeten verhuizen! Want de kantoren gaan verhuizen, het orgel kan niet mee naar hun nieuwe locatie.
NOF-orgeladviseur Willem Broeksmit biedt zijn nog te completeren theaterorgel aan de NOF aan, het wordt voorlopig opgeslagen.

*2006
De restauratie van het Compton-orgel is op diverse locaties in volle gang. Met de opbouw wordt begonnen: al heel snel zijn de orgelkamers gereedgemetseld. In Voorburg is het VARA-orgel nog steeds bespeelbaar! De jongste NOF-cd 'You've got a Friend in me' met Len Rawle aan het Comptonorgel (in Middelburg) is een grootsucces.
Er worden heel wat bezoeken afgelegd en besprekingen gevoerd bij de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het NOF/VARA-orgel. Meerdere Ministerie-gebouwen, het Stadskantoor Den Haag, De Philips zaal, een heel mooie fabriekskantine in Leidschendam, het Beatrixcomplex, Prinsenhof. Er is een hele pagina nodig om alle bewerkte adressen te presenteren!

*2007
Voor een volle zaal speelt de jonge Engelse organist Nicholas Martin het afscheidsconcert in het CBS. Het orgel verdwijnt symbolisch, met de spelende organist achter het gordijn. Dat gordijn blijft dicht, het orgel blijft dan nog wel in het gebouw tot en met juni 2008. In januari 2008 wordt de laatste open dag georganiseerd.
Begin juli wordt het NOF-Tivoli orgel naar Dordrecht overgebracht. Daar wordt meteen voortvarend begonnen met de opbouw.
Tot besluit van de jarenlange reeks NOF-concerten in Schiedam is Kevin Morgan de laatste organist.
Er zijn nu nog maar twee concertlocaties over, Steenwijk en Haarlem. In Haarlem wordt op 3 november een spetterend openingsconcert gespeeld met Kevin Grunill en Len Rawle die bij die gelegenheid geëerd wordt met de titel 'President for Life'.

De belastingsdienst maakt het leden al geruime tijd iets leuker om bij de aangifte rekening te houden met giften. Een van de leden start een handtekeningenactie als protest tegen de Gemene Gemeente Schiedam voor de hervatting van concerten onder NOF-vlag. Het orgel blijft nog steeds stil, funest voor zo'n instrument. Door de Gemeente georganiseerde concerten komen stuk voor stuk te vervallen. Dat is bij de NOF in 40 jaar nooit gebeurd...
In september is de officiële opening in Oosterwolde van het 2/7 Standaart-orgel, eigendom van de heer Hiemstra.
In juli wordt het NOF/VARA-orgel in containers geladen, voor voorlopige opslag.

*2008
Aanzienlijk ledenverlies ontstaat o.a. door het wegvallen van concerten in Voorburg en Schiedam. In Pernis wordt af en toe geconcerteerd, de bezoekersaantallen zijn daar niet hoog genoeg om de kosten op te vangen.
Brand bij de buren zorgt voor enorme rook- en roetschade aan de instrumenten in het Kunkels Museum. Gelukkig voor de NOF heeft het Compton-orgel nagenoeg geen schade opgelopen. De naast de orgelkamers opgestelde toycouncer moest het wel ontgelden.
Ondanks dat er nog steeds wekelijks aan het orgel in Tuschinski wordt gewerkt blijft het instrument stil.

*2009
Om een deel van de kosten op te vangen wordt in NOFiteiten (na jaren) weer geadverteerd.
In Dordrecht zorgen vooral tegenslagen met het oude elektro-pneumatische relais voor veel oponthoud bij de opbouw.
NOF-president Len Rawle verzorgt een geslaagde masterclass in Haarlem.
Er lijkt een doorbraak aan te komen voor een orgeltoekomst in Schiedam.
De eerste klanken in Tuschinski zijn veelbelovend, het gaat opschieten! Wanneer gaan we er concerteren?

*2010
Voor plaatsing van het NOF/VARA-orgel in Boskoop worden contracten ondertekend. In de loop van het jaar gaan de containers naar Boskoop en wordt begonnen met de opbouw op de nieuwe locatie, het Flora Theater.
Het Schiedamse orgel wordt bij een bekende orgelfirma gereviseerd, de speeltafel en regulateurs gaan tijdelijk de deur uit. Men verwacht een hernieuwde kennismaking met het Standaartorgel in september (2010!).
Het try-out concert in Dordrecht, in de bedrijfskantine van erevoorzitter Govert Slagboom, is een welluidend succes.
De Nederlandse Orgel Federatie dankt haar bestaan aan: de inbreng van ontelbare vrijwilligers, waarvan de meesten in de technische teams, rond de orgels. alle trouwe leden, alle concertbezoekers, want zij kwamen door alle jaargetijden steeds trouw naar de concerten. Sommigen (nog) geen lid van de NOF, velen van hen zijn dat wel geworden!

WIJ BEWAREN HET VAKMANSCHAP EN DE TRADITIES VAN GISTEREN VOOR DE GENERATIES VAN MORGEN, de Nederlandse Orgel Federatie.

Vertalen

Dutch French German Italian Spanish